Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Tkon za 2024. godinu
Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2024.
Tablica sklopljenih ugovora za 2023. godinu
Dopune plana klasifikacijskih oznaka Općine Tkon
Izvješće o redovnom financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2023. godinu
Procjena rizika od velikih nesreća – Općina Tkon
Izvješće o isplaćenim sredstvima nezavisnim vijećnicima u 2022. godini
Tablica sklopljenih ugovora u 2022. godini.
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2022. godinu