Mobilno reciklažno dvorište Općine Tkon

Kratki opis projekta: Ovim projektom uspostavlja se mobilno reciklažno dvorište na području Općine Tkon, koja broji 2 naselja, Tkon i Ugrinić, s ukupno 763 stanovnika, a kako bi se doprinijelo povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Projekt predviđa 3 izobrazno-informativne aktivnosti.

te je u skladu s horizontalnim politikama EU, a posebno promiče pristupačnost za osobe s invaliditetom te doprinosi mjerama održivog razvoja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Glavna svrha uspostave mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Tkon je:

a) potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava te njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje, umjesto česte prakse odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili u manjoj mjeri u okoliš;

b) potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje električnog i elektroničkog otpada (običnog i onog koji sadrži opasne tvari), osim otpada za kojeg postoje odgovarajuće usluge besplatnog

odvoza takvog otpada iz kućanstava (razni uređaji većih dimenzija i mase); time se izbjegava odbacivanje tog otpada u miješani komunalni otpad ili ostaje pored spremnika za prikupljanje

miješanog komunalnog otpada uzrokujući dodatni trošak za zbrinjavanje istog na teret svih građana;

c) potaknuti i povećati prikupljanje glomaznog otpada manjih dimenzija i mase (uključujući dio otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima) umjesto da

završava u miješanom komunalnom otpadu ili ostaje pored spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada uzrokujući dodatni trošak za zbrinjavanje istog na teret svih građana;

d) potaknuti i povećati prikupljanje posebnih kategorija otpada kao npr. ambalaže koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade (većih dimenzija ili mase, neprikladne za prikupljanje u

spremnicima na javnoj površini ili na kućnom pragu), te plastike koja nije ambalažni otpad.

Provedbom ovog projekta najmanje 90% stanovništva biti će obuhvaćeno izobrazno-informativnim aktivnostima te će po isteku jedne godine od upisa u Očevidnik reciklažnih dvorišta ukupna količina odvojeno prikupljenog otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu iznositi 3 tone.

Ukupna vrijednost projekta: 173.948,75 HRK (EU sredstva: 145.000,00 HRK, sredstva Općine Tkon: 28.948,75 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2020. – 22.12.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Bruna Vojvodić, bruna@tkon.hr

www.strukturnifondovi.eu

Izobrazno-informativne aktivnosti - radionice u sklopu projekta Mobilno reciklažno dvorište Općine Tkon