Vodič za građane uz Proračun za 2022. godinu
Upute za izradu proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2022. – 2024.
Prijedlog Proračuna Općine Tkon za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Financijski izvještaji Općine Tkon, konsolidirani za 01.01.-30.06.2021.
Financijsko izvješće Općine Tkon za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.
Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.-31.03.2021.