32. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TKON za dan 22. prosinca 2015. godine (UTORAK) sa početkom u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Tkon

R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TKON
Općinsko vijeće 
KLASA: 026-01/15-01/11
URBROJ: 2198/32-15-1
Tkon, 18. prosinca 2015. godine

V I J E Ć N I C I M A 
Općinskog vijeća Općine Tkon

- općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika
- pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela
-

PREDMET: POZIV NA 32. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TKON
-    dostavlja se 

Na temelju članka 19. stavka 2. i 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tkon („Službeni glasnik Zadarske županije”, broj 10/2013.), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tkon, s a z i v a

32. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TKON
za dan 22. prosinca 2015. godine (UTORAK)
sa početkom u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Tkon 

te predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D 

1. Prijedlog Suglasnosti na I. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Ćok za 2015. godinu;
2. Prijedlog Suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića Ćok za 2016. godinu;
3. Aktualni sat;
4. Verifikacija zapisnika s 30. i 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Tkon;
5. Prijedlog Odluke o proglašenju čest. zem. 624 nove izmjere k.o. Tkon u Tkonu-Parkom;
6. Prijedlog II. Izmjena Proračuna Općine Tkon za 2015. godinu;
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba  u socijalnoj skrbi na području Općine Tkon u 2015. godini.
8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi, športu i religiji na području Općine Tkon za 2015. godinu;
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tkon za  2015. godinu;
11. Prijedlog Izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka gostiju na području Općine Tkon za 2015. godinu;
12. Pitanja za narednu sjednicu Općinskog Vijeća Općine Tkon;Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon broj 023/285 295. 

S poštovanjem,


Predsjednik Općinskog vijeća
Branko Smoljan, v.r.


O tome obavijest:
1. oglasna ploča Općine Tkon
2. internet stranica Općine Tkon
3. pismohrana,