-pojava potkornjaka, opasnih štetnika borovih sastojina“

Pozivamo  šumoposjednike  i ostale zainteresirane građane te predstavnike udruga, JLS, Županije i drugih interesnih skupina  na predavanje Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe, Sektora za šumarstvo.
 Predavanje se organizira u suradnji s udrugom šumoposjednika „ Crnika-Tkon“ i Općinom Tkon.
Predavanje će se održati   dana  15.05. 2018. u 10.30 h, na adresi  Mulina 7, Tkon.

Predavač: Ksenija Franulović, dipl.ing.šum. , stručna savjetnica za šume šumoposjednka