34. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TKON za dan 17. svibnja 2016. godine (utorak) sa početkom u 19:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Tkon

- Verifikacija zapisnika sa 33. sjednice 

te predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Tkon;
2. Aktualni sat;
3. Prijedlog Suglasnosti na Plan upisa djece u DV Ćok za pedagošku godinu 2016/2017;
4. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tkon;
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Zadru;
6. Prijedlog Odluke o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Pašmana;
7. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Tkon za 2015. godinu;
8. Prijedlog Aktivnosti i zadaća zaštite i spašavanja s financijskim planom za 2016. godinu;
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Tkon-Usklađenje 1;
10. Prijedlog Odluke o provođenju javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina u vlasništvu Općine Tkon na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro;
11. Prijedlog Odluke o ustupanju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Tkon; 
12. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja za područje obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon;
13. Prijedlog Odluke o  izradi Urbanističkog plana uređenja za područje Završja unutar GP naselja Tkon;
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2015. do 31.12.2015.;
15. Razno;

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon broj 023/285 295. 
S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća
Branko Smoljan, v.r.
O tome obavijest:
1. oglasna ploča Općine Tkon
2. internet stranica Općine Tkon
3. pismohrana,