PRIJAVE POREZA ZA 2020. GODINU KOJE SE ODNOSE NA OPĆINSKE POREZE SUKLADNO ODLUCI O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE TKON

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Sukladno Zakonu o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16 i 101/17) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluci o općinskim porezima Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“ 11/19), propisano je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Tkon.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Porez na kuće za odmor, prema Zakonu, ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), starosti i trošnosti,
za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, te za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.
Porez na kuću za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine.
Poreznu prijavu za 2020. godinu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće službene evidencije Općine Tkon – Jedinstveni upravni odjel došlo do promjene stanja glede korisne površine ili promjene vlasništva, te novi vlasnici kuća za odmor.
Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 100,00 kn do 25.000,00 kn, sukladno članku 56.