MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE TKON Sukladno Odluci o grotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik Zadarske Županije 12/2011), mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

- održavanje živica i međa,
- održavanje poljskih putova,
- uređivanje i održavanje kanala, 
- sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica.MJERE SPREČAVANJA NEUREĐIVANJA I 
NEODRŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obuhvaćaju:
- zabranu sadnje višegodišnjih nasada visoko rastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice, na način da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama,
- održavanje zelenih ograda na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde,
- održavanje i uređenje poljoprivrednih površina i poljskih putova tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog prolaza vatrogasnih vozila, 
- održavanje i uređenje zemljišnih međa i zelenih ograda tako da budu vidljivo označene i očišćene od korova i raslinja, 
- uređivanje i održavanje (čišćenje) prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i zarašćivanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda,
- obrađivanje poljoprivrednog zemljišta na način da se ne ošteti izvedeni drenažni sustav poboljšanja vodozračnih svojstava tla.


Općina Tkon
Tkon, 20. ožujka 2019.