Na 24. sjednici općinskog vijeća Općine Tkon usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu čime se ukinuo dobni uvjet i omogućilo svim stanovnicima Općine Tkon da budu oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa za građenje građevina. I dalje je ostao uvjet prebivališta na području Općine Tkon u razdoblju od 10 godina.

Na istoj sjednici općinskog vijeća Općine Tkon u sklopu Socijalnih mjera donesene su Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele stipendija studentima i učeničkih naknada srednjoškolcima u Općini Tkon gdje se mjesečna naknada studentima sa dosadašnjih  500,00 kuna povećava na 600,00 kuna, dok učenička naknada i dalje iznosi 300,00 kuna mjesečno za učenike koji pohađaju srednju školu. Budući Općina Tkon potiče deficitarna zanimanja i svake godine izdvaja za kulturu pozamašan iznos, a dio kulture je i projekt Arca Adriatica, u sklopu kojeg se potiče brodogradnja, Općina Tkon odlučila je potaknuti upis programa Brodograditelj nemetalnih brodova povećanjem učeničkih naknada za to zanimanje sa 300,00 kuna na 500,00 kuna. 
Nadalje na 25. sjednici općinskog vijeća Općine Tkon usvojene su Odluke o donošenju Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tkon, čije detalje možete provjeriti na poveznici https://www.tkon.hr/dokumenti/prostorni-plan, a na 26. sjednici općinskog vijeća Općine Tkon donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon, a radi            
•  izmjena trase zaobilaznice naselja Tkon
•  planiranje kampova unutar građevinskog područja naselja
• uskladiti odnos izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja sukladno dostupnim aktima za građenje i stvarnom stanju na terenu
• usvajanje zahtjeva (podataka, planskih smjernica) od strane institucija određenih posebnim propisima
• manje izmjene u tekstualnom dijelu plana u cilju jednostavnije provedbe
• planiranje lokacije za postavu zelenog otoka
• izmjene uvjeta gradnje unutar građevinskih područja u cilju realizacije pojedinih zahvata u prostoru i poticanja investicijske klime vodeći obzira o stanju na terenu
• druge manje korekcije Plana

Na istoj sjednici općinskog vijeća Općine Tkon usvojena je Odluka o izradi urbanističkog Plana uređenja Koludrovica, čime bi se taj pojas od mjesnog groblja do Ćokovca detaljnije uredio sukladno posebnim propisima.